I. Základné ustanovenia

 

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR” ) je SP Investment, spol. s.r.o., IČO 47037776, so sídlom Palárikova 1627/26, 06901 Snina (ďalej len: „správca“ ).

 

Kontaktné údaje správcu sú SP Investment, spol. s.r.o., Palárikova 1627/26, 06901 Snina, email: info@capri-snina.sk, telefon: +421 577621231

 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

 

Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

 

 

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia právnej povinnosti, plnenia zmluvy, oprávnený a životne dôležitý záujem, súhlas subjektu údajov so spracovaním osobných údajov.

 

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre personalizáciu obsahu, reklám, analýzy návštevnosti a plnenia zmluvy.

 

 

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Správcu - v niektorých prípadoch spracováva Správca osobné údaje, aby zaistil ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, prípadne práv a právom chránených záujmov ďalších subjektov. Také spracovanie môže Správca vykonávať bez súhlasu subjektu údajov. Existenciu oprávneného záujmu Správca vždy starostlivo posudzuje.

 

Z pracovania osobných údajov na základe zmluvných podmienok - plnenia zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, - oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, - Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. - vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,

 

Účelom spracovania osobných údajov je - vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,

 

Spracovanie osobných údajov na základe udeleného súhlasu subjektov údajov - Správca spracováva osobné údaje na základe udeleného súhlasu v prípadoch, ktoré nájdete vypísané u správcu.

 

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

 

 

IV. Čas uchovávania údajov

 

Správca uchováva osobné údaje - po dobu trvania vzájomného zmluvného vzťahu - po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). - po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

 

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 

Príjemcami osobných údajov sú osoby - podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy

 

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a existenciu alebo neexistenciu rozhodnutia Komisie o zodpovedajúcej ochrane alebo, v prípadoch odovzdania uvedených v článkoch 46, 47 alebo článku 49 ods. 1 druhom pododseku, odkaz na vhodné záruky a prostriedky na získanie kópie týchto údajov alebo informácie o tom, kde boli tieto údaje sprístupnené.

 

 

 

 

 

VI. Cookies

 

Na našich internetových stránkach používame súbory „cookies“ preto, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory „cookies“ (v doslovnom preklade „sušienky“) sú malé textové súbory, ktoré Internetové Stránky vytvoria vo Vašom zariadení v momente, keď na ne vstúpite.

 

Naše internetové stránky používajú tak tzv. „session cookies“, ako aj tzv. „persistent cookies“. - Session cookies umožňujú listovať jednotlivými záložkami našich stránok a pamätajú si akúkoľvek informáciu, ktorú tu zadáte. Session cookie sa automaticky zmaže v okamihu, keď prehliadač zatvoríte, alebo krátko potom. - Persistent cookies umožňujú týmto internetovým stránkam pamätať si Vaše preferencie a nastavenia pre Vašu budúcu návštevu a vďaka nim sa napr. nemusíte neustále prihlasovať. Persistent cookies po určitom nastavenom čase automaticky vyprší.

 

Naše internetové stránky používajú cookies, ktoré: - zlepšujú výkon Internetových Stránok tým, že zbierajú informácie o spôsobe, akým ich návštevníci používajú (napr. ktoré záložky sú najviac navštevované). - zvyšujú funkčnosť Internetových Stránok a približujú ich Vám tým, že nám umožňujú si pamätať Vaše predchádzajúce voľby. Tieto informácie však nie sú používané na Vašu identifikáciu ani na zapamätanie si toho, kde ste na internete boli. - umožňujú niektorým nástrojom pracovať, poskytujú opatrenia proti spamom a tiež prístup k vekovo obmedzenému obsahu; a - umožňujú niektorým našim dodávateľom poskytovať služby, ktoré vo vzťahu k Internetovým Stránkam poskytujú v našom zastúpení.

 

„Cookies“ nie sú vírusy. Sú to iba textové súbory, ktoré neobsahujú žiadny program a vzhľadom na to sa ani nedajú spustiť ako program. Súbor „cookies“ sa nemôže sám kopírovať a rozosielať po internetovej sieti. Váš internetový prehliadač ich však pri každej návšteve odošle Internetové Stránke, ku ktorej patrí, a tá sa potom v internetovom prehliadači zobrazí vo Vašom nastavení.

 

Pomocou súborov „cookies“ dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka týchto Internetových Stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám.

 

„Cookies“ nám pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárnej či problémovej časti Internetových Stránok, nie je ich však možné spojiť s konkrétnym užívateľom.

 

Súbory „cookies“ ďalej využívame aj na účely Vašej autentizácie, teda na to, aby sme ich prostredníctvom eliminovali nutnosť zadávania identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na Internetové Stránky. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia Internetových Stránok podľa Vašich potrieb, teda napr. na to, aby sa Vám Internetové Stránky naďalej zobrazovali vo Vami zvolenom jazyku či v určitej grafickej úprave.

 

Tieto Internetové Stránky si samozrejme môžete prezerať aj bez súborov „cookies“, je však možné, že niektoré ich funkčnosti budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu je však možné zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory „cookies“, ktoré sa na Vašom zariadení už uložili, môžete tiež kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie zistíte pomocou „nápovedy “ Vášho prehliadača.

 

Používaním Internetových Stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov „cookies“ vyššie uvedeným spôsobom.

 

 

 

VII. Vaše práva

 

Za podmienok stanovených v GDPR máte - právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, - právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. - právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. - právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a - právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 

 

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä pomocou hesla, antivírusového programu a záloh.

 

Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

 

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

Odoslaním internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

 

©SP Investment, spol. s r.o., všetky práva vyhradené.